Bảng sang PDF

Tạo bảng trực tuyến sau đó chuyển đổi nó sang PDFTải xuống CSV
Loading...

Là gì Bảng sang PDF ?

Table to PDF là một công cụ trực tuyến miễn phí giúp bạn tạo bảng trực tuyến, điền bảng, sau đó chuyển đổi nó thành PDF. Bạn cũng có thể điền vào bảng bằng cách tải lên tệp CSV của mình. Dấu elimiter mặc định là dấu phẩy. Tuy nhiên, bạn có thể chọn các dấu phân cách khác nhau trong các tùy chọn như dấu chấm phẩy, tab hoặc dấu cách. Bạn có thể thay đổi màu tiêu đề và hàng của bảng. Nếu bạn đang tìm cách chuyển đổi CSV của mình thành bảng đẹp trong PDF hoặc tạo bảng trực tuyến một cách nhanh chóng, thì đây là công cụ của bạn. Với dịch vụ miễn phí Table to PDF này, bạn có thể nhanh chóng và dễ dàng tạo bảng trực tuyến sau đó chuyển nó thành Bảng đẹp bên trong PDF.